Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

    Advertisements
  • Chuyên mục

  • Thư viện

THÔNG BÁO

 

Thứ năm 22/12/2016

Thông báo đến các em học môn CTDL & GT của 2 lớp NCQTMMT9A & NCUDPM9A. Các em có điểm kết thúc môn dưới 5 phải đăng ký và đóng tiền thi lại gấp trong ngày thứ sáu 23/12/2016 (thứ bảy Giáo vụ Khoa và phòng đào tạo không làm việc). Ngày thi Chủ nhật 25/12/2016 vào tiết 7-8 phòng V4.02. Nội dung thi : danh sách liên kết và cây.

Ghí chú: Các em phải đăng ký nơi giáo vụ khoa ( cô Trang) và đóng tiền nơi Phòng Tài chính mới có danh sách dự thi lại.

Thứ hai 28/11/2016

Danh sách dự thi cuối kỳ 1 năm học 2016-2017

Lớp DHDKTD11C môn NNLTC. DownLoad

Lớp DHTMDT11A môn PPLT. DownLoad

Lớp NCQTMMT9A môn CTDL & GT. DownLoad

Advertisements
 
%d bloggers like this: