Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

THÔNG BÁO

 

Thứ năm 24/11/2016

Thông báo đến lớp DHTMDT11A đề cương ôn thi cuối kỳ 1-2016-2017 môn PPLT

  1. Tính tổng S của n số hạng với n nhập từ bàn phím có kiểm tra tính hợp lệ của n.
  2. Cấu trúc lặp. Biết cách lấy từng chữ số của 1 số nguyên có nhiều chữ số (Viết dưới dạng hàm)
  3. Nhập, xuất, xử lý chuỗi. Ví dụ: đếm từ, chữ hoa đầu từ, đảo chuỗi, in xuống dòng,…
  4. Mảng số nguyên: tất cả viết dưới dạng hàm. :Ví dụ: nhập mảng (tự động hoặc từ bàn phím tùy yêu cầu bài toán) xuất mảng. Xử lý mảng. Ví dụ: tìm kiếm, sắp xếp, tính trung bình, xóa,…

Thứ hai 28/11/2016

Danh sách dự thi cuối kỳ 1 năm học 2016-2017

Lớp DHDKTD11C môn NNLTC. DownLoad

Lớp DHTMDT11A môn PPLT. DownLoad

Lớp NCQTMMT9A môn CTDL & GT. DownLoad

 
%d bloggers like this: