Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

CTDL&GT

26/10/2018

Điểm tổng kết DHKHMT11A-HL. DownLoad

25/07/2018

Điểm TK, GK, TH lớp DHKHMT11A. DownLoad

hạn chót khiếu nại hết ngày 26/07/2018. Quá hạn trên Thầy nhập điệm vào hệ thống và không thể khiếu nại.

Lịch thi

3 Ghep CTDLGT_DHKHMT11A HL Ghep CTDLGT_DHKHMT11A HL Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (210140902) 27-07-2018
Thứ 6 (5->6)
A3.07

03/12/2017

Danh sách dự thi cuối kỳ lớp DHCNTT12A-GL. DownLoad

23/11/2017

Điểm thi giữa kỳ & tiểu luận : hạn chót khiếu nại 29/11/2017 (sau 29/11/2017 không giải quyết với bất kỳ lý do nào)

Lớp DHHTTT12A-N2-THAYDUNG. DownLoad

Lớp DHKTPM12ATT-N2-COLINH. DownLoad

Lớp DHKHMT12A-N3-THAYVINH. DownLoad  

Lớp DHCNTT12A-GL-THAYDANH. DownLoad

Đề thi cuối kỳ tham khảo. DownLoad

30/09/2017

Danh sách đề tài tiểu luận. DownLoad

 

 

 

05/06/2017

Giáo trình: DownLoad

Đề cương chi tiết. DownLoad

Slide _ Giáo trình . DownLoad

Slide PPLT. DownLoad

 

 
%d bloggers like this: